Welkom bij thermische-printkoppen.nl
UK NL


 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volgende websites:
Thermische-printkoppen.nl, Thermischeprintkoppen.nl, Thermo-printkoppen.nl, Thermokoppen.nl, Thermalprintheads.nl, Thermalhead.nl, Thermalheads.nl, TPHholland.nl

Door één van deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van deze producten en diensten.
 

Gebruik van de website: 

De informatie op de genoemde websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren, en wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
 

Informatie gebruiken: 

AVLlabels behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
 

Toepasselijk recht: 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 

Indien van toepassing: 

Voor alle informatie op de webside geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.
Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.